By admin /

De Edele Koran in Dutch by Dr. Salomo Keyzer. likes. Book. Buy De edele Koran: in Nederlands vertaling 01 by Sofjan S. Siregar (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery. Dutch – De Edele Koran, Islamic Books, Muslim Clothing, Hijabs, Digital Qurans, CD and DVD, Jewellery, Gifts, Attar, Perfume, Azan Clock.

Author: Bashakar Mutaxe
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 21 April 2007
Pages: 202
PDF File Size: 16.27 Mb
ePub File Size: 5.52 Mb
ISBN: 821-6-95988-547-6
Downloads: 99136
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dukree

De site van de Islamitische Universiteit in Madinah. Neemt u in acht, dat gij geen anderen schuts buiten mij kiest. Gij zult zekerlijk tweemaal op de aarde kwaad bedrijven, en gij zult u met een mateloozen hoogmoed verhoovaardigen. Indien gij goed doet, zult gij omtrent uwe eigene zielen wel handelen, en indien gij kwaad doet, doet gij dit mede nopens uwe eigen zielen. Toen de straf, voor de latere zonde bedreigd, tot uitvoering kwam, zouden wij vijanden tegen u, om u te bedroeven en den tempel binnen te treden, zooals zij dien den eersten keer binnentraden, en om daarna te verwoesten wat zij hadden veroverd.

Die goede werken verrichten dat zij eene groote belooning zullen ontvangen. Wij straffen nooit een volk dan nadat wij eerst een gezant hadden afgevaardigd, om hen te waarschuwen. Zeg dus niet tot hen: Hij zal genadig zijn omtrent hen, die met oprechtheid tot hem terugkeeren.

Dit zal beter zijn en gemakkelijker ter bepaling van hetgeen ieder toekomt. Richt geen anderen God naast uwen God op, opdat gij niet in de hel geworpen, bestraft en vernederd efele.

Door dit uit te spreken zegt gij eene godslastering. Indien er andere goden met hem waren, zooals gij zegt, zouden zij zeker eene gelegenheid zoeken, om een aanslag tegen den bezitter van den troon te korqn.

Hij is genadig en barmhartig. En indien gij, bij het herhalen van den Koran, slechts van uwen Heer ioran maakt, wenden zij u den rug toe en ontvluchten de leer zijner eenheid. Gij volgt korna een kran man.

Maar zij zijn bedrogen; zij kunnen de waarheid nimmermeer vinden. Nadat wij tot beenderen en stof zijn geworden, zullen wij dan zekerlijk als een nieuw schepsel korah Zelfs indien gij van steen of ijzer waart. Maar zij zullen zeggen: Wie zal ons doen herleven?

  GINECOLOGIA NOVAK DESCARGA GRATIS PDF

Hij die u de eerste maal schiep. En zij zullen hun hoofd om u schudden, zeggende: Wanneer zal dit plaats hebben?

Misschien is het nabij. Wij hebben sommige profeten bijzondere gunsten boven andere geschonken, en wij gaven David de psalmen. Roep hen ter hulp, welke gij u verbeeldt dat sdele buiten hem zijn, en gij zult zien, dat zij niet in staat zijn u van het booze te verlossen, of het af te keeren. Dit is in het boek onzer eeuwige besluiten opgeschreven. Wij gaven den stam van Thamoed op zijn verzoek, zichtbaar de wijfjes kameel; doch zij handelden onrechtvaardig er medeen wij zonden geen profeet met wonderen, dan om schrik in te boezemen.

Waarlijk, uw Heer omringt de menschen door zijne kennis en macht. Wij hebben het visioen bepaaldhetwelk wij u toonden, en ook den boom, dien wij in den Koran hebben gevloekt, alleen tot eene aanleiding van twist voor de menschen, en om hen met angst te slaan, maar dit zal hen slechts met meer weerspannigheid doen zondigen.

Aanbidt Adam, en zij baden hem allen aan, behalve Eblis, die zeide: Zou ik hem edlee dien gij van klei hebt geschapen?

Ziet gij hem, dien gij meer dan mij hebt vereerd? Vertrek; ik geef u uitstel; maar de hel zal uwe vergelding zijn met esele die u volgen: Dan zult gij niemand vinden om u te beschermen. Maar dan zult gij niemand vinden, die u in dat ongeluk tegen ons kan verdedigen.

App Detail ยป De Edele Koran – De heilige Koran in het Nederlands en Arabisch

De geest werd geschapen op koram van mijn Heer; maar er zijn slechts weinigen onder u die kennis hebben. In dat geval zoudt gij niemand hebben gevonden, die u daarin tegen ons zou hebben bijgestaan. Waarlijk; indien de menschen en de gewassen zich zouden vereenigen, met het doel, een boek gelijk aan dezen Koran voort te brengen, zouden zij geen kunnen voortbrengen, dat daaraan gelijk zij; hoewel de een korann hen den ander zou ondersteunen.

Wij zullen niet in u gelooven, tot gij een waterstraal voor ons uit de aarde doet opspringen. Mijn Heer zij geloofd!

  LIBRO DE LA MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN EL MAGO PDF

Dutch – De Edele Koran | Zamzam

Ben ik iets anders dan een mensch die als gezant wordt afgevaardigd. Heeft God een mensch als zijn gezant nedergezonden? Indien de engelen op aarde hadden gewandeld als rustige inwoners, zouden wij zekerlijk een engel als onzen gezant van den hemel tot hen hebben nedergezonden. God is een voldoende getuige tusschen mij en u; want hij kent en ziet zijne dienaren.

Zoo dikwijls het vuur daarvan zal worden uitgebluscht, zullen wij eene nieuwe vlam doen ontstaan om hen te martelen. En hij heeft hen een beperkten tijd bepaald: Indien gij de schatten der genade van mijnen Heer bezat zoudt gij u onthouden daarvan gebruik te maken, uit vrees die te verkwisten ; want de mensch is begeerlijk.

Waarlijk, ik geloof dat gij, o Mozes! Gij weet wel, dat niemand deze duidelijke teekens heeft nedergezonden, behalve de Heer van hemel en aarde; en ik geloof dat gij, o Pharao!

Woont in het land, en als de belofte van het toekomstige leven in vervulling zal komen, zullen wij u allen bij elkander brengen om geoordeeld te worden.

Hetzij gij al of niet in den Koran gelooft, zij die werden begiftigd met de kennis der schriften, welke vroeger zijn geopenbaard en hun herhaald werden, zij vallen op hunne aangezichten en aanbidden.

De edele Koran | Books2Search

Onze Heer zij geloofd; want de belofte van onzen Heer is zekerlijk vervuld! Roep God aan, of aanbid den barmhartige; want het is gelijk, edeke welken dier beide namen gij hem aanroept: Spreek uw gebed niet overluid uit, noch met eene te zachte stem, maar volg een middenweg tusschen deze beiden. Geloofd zij God, die geen kind voortgebracht, die geen deelgenoot in het koninkrijk, en niemand noodig heeft om hem voor vernedering te bewaren; en verheerlijk hem, door zijne grootheid te verkondigen.

Mohammed bin Abdoel-Wahhab Vertaling: Dioera Tachman Arwin Uitgever: